Adatvédelmi tájékoztató

AZ ÉRTÉK VAGY! PORTÁL ÁLTALÁNOS

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Tartalom:

 1. Bevezetés
 1. Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet bemutatása
 1. EFOP-1.9.3-VEKOP-17 kiemelt projekt bemutatása
 1. Érték Vagy! Portál bemutatása
 1. Adatkezelés típusai

  Az Érték Vagy! Portálon alkalmazott, foglalkoztatást segítő megoldások, szolgáltatások bemutatása

 1. Regisztráció és Profil létrehozása
  1. Megváltozott munkaképességű álláskeresők
   1. Profil létrehozása
   2. Önéletrajz, fénykép, egyéb dokumentumok feltöltése
   3. Mentori programban való részvétel lehetőségének választása
   4. Publikus profil lehetőségének választása
  2. Munkaadók
   1. Regisztráció
   2. Állásajánlatok
  3. Mentorok
 2. Álláskeresés
  1. Ajánlatok Megfelelőségi Rangsorszámítása
  2. Jelentkezés, Önéletrajz és egyéb dokumentumok elküldése
  3. Publikus álláskereső profil (önéletrajz adatbázis) funkció – a funkció az 5. d) pontban kerül bemutatásra
 1. Mentori programban való részvétel
 2. Önéletrajz (profil) adatbázis használata
 3. Munkakörsegéd funkció(k)
  1. Ajánlatok Megfelelőségi Rangsorszámítása
  2. Munkakör Ajánlórendszer
 1. Statisztikai és igazolás célú adatkezelés
 2. Felhasználók tájékoztatása
 1. Sütik (Cookiek)

 


 

Felhasználók típusa szerinti adatkezelési tájékoztató

 

Kérjük, hogy a jelen általános adatkezelési tájékoztatót, és az Ön céljának (álláskeresés, toborzás, vagy mentori segítség biztosítása) megfelelő fenti adatkezelési tájékoztatót alaposan olvassa végig, mielőtt a Portált használni kezdené, mivel jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes és különleges (érzékeny) adatainak kezelésére vonatkozóan. A Portálra történő regisztrációval egyidejűleg Ön nyilatkozatával elfogadja az adatvédelmi tájékoztatókban foglalt feltételeket. Ha az alábbi általános adatvédelmi tájékoztatóban, illetve az Önnek, Portálhoz fűződő céljai alapján készített – álláskeresőknek szóló, vagy munkaadóknak szóló, vagy mentoroknak szóló – adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, akkor nem javasoljuk a Portál használatát.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Portál álláskeresési funkciójának használatára álláskeresőként a Portál létrehozásának céljával összhangban csak megváltozott munkaképességűnek minősülő személyek regisztrálhatnak (így a regisztrációkor az álláskereső köteles nyilatkozni, hogy mi alapján minősül megváltozott munkaképességű személynek).

 


 

 1. Bevezetés

Az Érték Vagy! Portál (www.ertekvagy.hu) (a továbbiakban: Portál), a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: NSZI) által megvalósított EFOP-1.9.3-VEKOP-17 kiemelt projekt (továbbiakban: Projekt) keretében készült fejlesztés. Az NSZI-ről, a Projektről, illetve a Portál létrehozásának körülményeiről, okairól és céljairól és a Portál által nyújtott szolgáltatásokról az alábbiakban olvashatnak, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó háttérinformációk minden felhasználó számára elérhetőek legyenek.

A Portál célja, hogy elősegítse a megváltozott munkaképességű (továbbiakban: MMK), állást kereső személyek (továbbiakban: álláskeresők), az MMK álláskeresőket foglalkoztatni kívánó, portálon regisztrált munkaadók (továbbiakban: munkaadók) egymásra találását, potenciális munkakapcsolatok létrejöttét és ezáltal elősegítse a MMK személyek foglalkoztatásának bővülését.

Fogalom meghatározás:

 • álláskereső: az a Portálon regisztrált megváltozott munkaképességű személy, aki a Portál szolgáltatásainak használatával munkavállalás céljából állást keres.
 • munkaadó: a Portálon regisztrált kapcsolattartó által létrehozott munkaadói szervezet, aki a Portálon keresztül szeretne a képviselt szervezethez megváltozott munkaképességű álláskeresőket toborozni.
 • mentor: Álláskeresőket segítő, elhelyezkedésüket támogató külső, harmadik fél, aki a Portálon történő regisztrációja után az Álláskereső által kerül kiválasztásra (kijelölésre), ezt követően képes támogatni a Portál sikeres használatát az Öt választó Álláskereső számára
 • felhasználó: A Portálon regisztrált álláskereső, munkaadó és mentor
 • látogató: A Portálon regisztrációt nem kezdeményező Portál egyéb szolgáltatásit használó személy.

A Portálon való regisztráció önkéntes, amely révén az álláskeresők és a munkaadó (akik a kapcsolattartók regisztrációját követően kerülnek létrehozásra), illetve az álláskeresőket segítő mentorok kifejezik, hogy szeretnének a fenti cél elérésében tevőlegesen részt venni, azaz az álláskeresők az elhelyezkedés érdekében állást keresni, a munkaadók álláskeresőt toborozni és megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatni, a mentorok az álláskeresők elhelyezkedését támogatni, segíteni.

A Portál álláskeresési és toborzási, illetve mentori segítői funkcióinak használatához regisztráció szükséges, amelyet megelőzően a regisztráló felhasználó hozzájárul:

 • álláskeresők esetében személyes és különleges adatai,
 • munkaadók esetében személyes és céges adatai,
 • mentorok esetében a személyes adatai

kezeléséhez és az NSZI Portálhoz kapcsolódó adatkezelési, felhasználási és adatátadási eljárásainak megvalósításához.

Az NSZI számára kiemelt fontosságú cél a Portál – álláskeresői és munkaadói adatbázisába regisztrált felhasználói (a továbbiakban: felhasználó) által rendelkezésre bocsátott személyes és különleges adatok védelme, a felhasználók információs önrendelkezési jogának biztosítása.

Az NSZI a felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.), a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 2018. május 25-től közvetlenül alkalmazandó az Európai Unió tagállamaiban.

A Portálon történő regisztrálás során a felhasználó elfogadja a jelen általános tájékoztatóban, illetve a regisztráció típusától (álláskereső, munkaadó, mentor) függően rá irányadó adatkezelési tájékoztatóban ismertetett adatvédelmi eljárásban foglaltakat. Amennyiben felhasználóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a tájékoztató alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen:

Felhasználóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes és különleges adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről. Az NSZI vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról tájékoztatja a Portál felhasználóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék a Portálon érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot.

A Portál és az adatkezelőként eljáró NSZI a felhasználó adatait a felhasználó egyértelmű beleegyezésével és hozzájárulásával tartja nyilván és kezeli, ugyanakkor a felhasználó a hozzájárulását megtagadhatja, illetve a hozzájárulás bármikor visszavonható, amely a felhasználóra nézve azzal a következménnyel jár, hogy a Portál szolgáltatásait nem használhatja. A hozzájárulása visszavonását az NSZI-től írásban kérheti az evp@nszi.hu e-mail címen.

Amennyiben a felhasználó az adatbázisban nyilvántartott - kötelezően megadandó - adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vonja vissza, az adott szolgáltatásokban nem részesülhet az adatkezelési hozzájárulás visszavonását követően. Amennyiben - a fent leírtak ismeretében – a szolgáltatásokban részt kíván venni, az adatkezelési tájékoztatót a hozzájáruló, elfogadó nyilatkozat keretében a felhasználónak el kell fogadnia.

A felhasználó a regisztráció során elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az NSZI a Portál használata érdekében személyes, különleges adatait kezelje, azt a felhasználáshoz szükséges mértékig és terjedelemben nyilvántartsa, így támogatva a Portál céljának, a foglalkoztatás bővülésének elősegítését. A személyes és különleges adatok Portálnak való átadása, felhasználása adatkezelésnek minősül, amely személyes hozzájáruláson alapul, amelyet felhasználó azt szabad akaratából önként engedélyezte.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

A felhasználói regisztráció során a regisztráló felhasználó aktív beavatkozással (négyzetben pipa elhelyezésével) elfogadja a Portál használatához szükséges adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot, illetve hozzájárulását adja a személyes és különleges adatai kezeléséhez, az álláskeresés során adatainak munkaadók részére történő átadásához.

A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Portál későbbiekben részletesen bemutatott szoftvere (állás és profil-ajánló algoritmus) a felhasználó erre irányuló tevőleges kezdeményezése alapján:

 • az álláskereső esetében személyes (és külön hozzájárulás alapján) különleges adatait az állásajánlatot benyújtó munkaadó, illetve az általa kiválasztott mentor részére,
 • az állásajánlatot benyújtó munkaadó esetében a munkaadó kapcsolattartó személyes adatait az álláskereső és a mentor,
 • a mentor esetében a személyes adatait az álláskereső

részére, a foglalkoztatást elősegítő potenciális munkakapcsolatok kialakításának elősegítése érdekében átadja.

Figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 4. § (3)-ban foglaltakra a Felhasználó a regisztrációt megelőzően önkéntes, egyértelműen kifejezett akaratot tartalmazó elektronikus nyilatkozatban elfogadja, hozzájárul és tudomásul veszi, hogy személyes és különleges adatait, valamint a Portálra feltöltött dokumentumaimat és az azokban szereplő személyes és különleges adatokat az NSZI jelen nyilatkozat elfogadásától kezeli.

Az adatkezelés mellett a felhasználó a regisztrációt megelőzően tett elektronikus nyilatkozatával tudomásul veszi és elfogadja, hogy:

 1. Az adatkezelés időtartama a Portálon történő regisztrációtól, a profil létrehozásától kezdődik.
 2. A felhasználói profil a felhasználó által kezdeményezett törléséig, vagy az utolsó bejelentkezéstől számított 1 évig a Portálon elérhető, utána inaktívvá változik, azonban az inaktivitás kezdetétől függetlenül a Projekt zárását követő statisztikai beszámolási kötelezettség elkészítéséhez szükséges az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatok felhasználása, így a fenti 1 éves időtartam a Projekt elvárásainak teljesítéséhez kapcsolódó statisztikai beszámolási kötelezettség alapján szükséges időtartammal, de legkésőbb 2027.december 31-ig meghosszabbodik.
 3. A fenti határidő lejártát követően az inaktív profilokhoz kapcsolódó adatok és a dokumentumok nem kezelhetők tovább, azokat az NSZI által működtetett adatbázis(ok)ból törölni kell, illetve meg kell semmisíteni, kivéve, ha a felhasználó maga kéri az adatai zárolását, vagy a törlés sértené az érdekeit.
 4. A felhasználónak jogában áll az adatai kezeléséről, továbbításáról tájékoztatást kérni, amelyet az NSZI-nek 30 napon belül teljesíteni kell. Ezt megtagadni csak törvényben meghatározott okból lehet. Ezen tájékoztatás évente egyszer térítésmentes, ezen felül költségtérítés kérhető.
 5. A felhasználónak jogában áll kérvényezni a tárolt adatai helyesbítését, megjelölését és törlését, amelyről az NSZI-nek értesítést kell küldenie részére. A felhasználó elfogadja, hogy amennyiben az adatai törlésre kerülnek, úgy a továbbiakban a Portál szolgáltatásit nem veheti igénybe.
 6. A felhasználó tiltakozhat adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés csak az NSZI vagy harmadik személy érdekeit szolgálja. Tiltakozási kérelmét 15 napon belül meg kell vizsgálni és a döntésről a felhasználót írásban tájékoztatni. A döntés ellen bírósághoz fordulhat.
 7. A felhasználó jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. Kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kára megtérítését, illetve sérelemdíjat követelhet, ha az NSZI által a személyiségi jogait megsértették.
 8. Az NSZI a felhasználók (álláskeresők, munkaadók, mentorok) által a Portálra feltöltött adatainak valódiságáért felelősséget nem vállal. NSZI nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó cselekvőképessége vonatkozásában az NSZI-t megtéveszti.

 


 1. Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet bemutatása

A 610/2020. (XII. 18.) Kormányrendelet alapján 2021. január 1-jével létrejött a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (NSZI).

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet tartalmának – Érték Vagy! Portál szempontjából releváns részek figyelembevételével készült – kivonata:

1. A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet jogállása

1. § A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI) az emberi erőforrások miniszterének (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.

2. Az NSZI feladatai

4. § Az NSZI a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítása és a megváltozott munkaképességű személyek ellátása körében

c) közreműködik a miniszter megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival összefüggő szakmai irányítói feladatainak ellátásában, e területen jogszabályban meghatározott módszertani, szakmafejlesztési és koordinációs feladatokat lát el, ennek keretében szakmailag közreműködik a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását, a komplex minősítést és egyéb orvosszakértői tevékenységet, valamint a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat támogató informatikai rendszer működtetésében és fejlesztésében,

d) ellátja a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával, a foglalkozási rehabilitációval és a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosításával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, valamint a szakmafejlesztési, koordinációs és tájékoztatási feladatokat,

6. § Az NSZI

c) ellátja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból vagy más külföldi alapokból támogatott, feladatkörébe tartozó programok megvalósításának szervezési, lebonyolítási és koordinációs feladatait,

d) koordinációs és másodelemzési tevékenységével részt vesz az emberi erőforrások miniszterének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktfr.) 105. § (1) bekezdésében foglalt szociálpolitikai feladatainak megvalósításában, valamint figyelemmel kíséri a Ktfr. 105. § (2) bekezdés a) és c) pontjában foglalt feladatok ellátásának megvalósulását.

8. § (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) mint kedvezményezett jogutódja 2021. január 1-jétől az NSZI az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése kiemelt projektek tekintetében.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint

1. § (14) Az NSZI közreműködik azon eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésében, amelyek segítik a rehabilitációs hatósági és szolgáltató tevékenységet, valamint hatékonysági vizsgálatokat folytat, prognózisokat, elemzéseket készít, továbbá a képességvizsgálatokhoz kapcsolódó orvos-szakmai módszertani feladatokat lát el. E feladatai ellátásával összefüggésben az NSZI a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását, a komplex minősítést és egyéb orvosszakértői tevékenységet, valamint a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat támogató informatikai rendszerben kezelt adatokat statisztikai célra - személyazonosításra alkalmatlan módon - felhasználhatja.

19. § (6): A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat az NSZI látja el, ennek keretében a foglalkozási rehabilitációval összefüggő oktatási - ide nem értve az 1. § (7) bekezdése szerinti tevékenységet -, innovációs, tárolási, logisztikai, nyilvántartási és informatikai tevékenységet is végez.

Az NSZI az 1502/2021. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 2021.09.18. napjától a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevet viseli.

Az NSZI központi elérhetőségei:

 • Székhely: 1142 Budapest, Ungvár u. 64-66.
 • Telefon: (+36 1) 450 32 30
 • Honlap: http://nszi.hu/  

 


 1. EFOP-1.9.3-VEKOP-17 kiemelt projekt

Az NSZI által működtetett EFOP-1.9.3-VEKOP-17 projekt által megvalósított kiemelt szakmai tevékenység, a foglalkoztatás élénkítését közvetlenül támogató fejlesztések keretében olyan foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci beavatkozások kerülnek támogatásra és megvalósításra, amelynek keretében

 1. Kommunikációs, szemléletformáló kampány valósul meg - összhangban a Kormányzat célkitűzéseivel – amely képes felhívni az érintett megváltozott munkaképességű személyek és családtagjaik, valamint további segítő, szolgáltató partnerek és a potenciális munkáltatók figyelmét az elérhető információkra, szolgáltatásokra, jó gyakorlatokra, és elsősorban megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásában rejlő erőforrásokra,
 2. a munkaerő-keresleti és kínálati oldal célirányos információ áramlásának elősegítése céljából egy Érték Vagy! Portál elnevezésű online rendszer kerül kifejlesztésre a célcsoportok kapcsolatépítési lehetőségeinek szélesítése és információ-ellátottságának növelése érdekében.

Az NSZI az informatikai rendszerfejlesztés, az Érték Vagy! Portál megtervezéséhez és kialakításához nem rendelkezik elegendő szakértői szintű belső erőforrással. Ezzel összefüggésben, az irányadó szabályok alapján, egy verseny újraindításával járó központosított közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szállító biztosítja a megfelelő minőségű és mennyiségű erőforrást és szakértelmet a projekt informatikai fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységének megvalósításához, amelynek keretében az Érték Vagy! Portál rendszerének megtervezése, fejlesztése és működtetése valósul meg.

Az EFOP-1.9.3-VEKOP-17 kiemelt projekt rövid bemutatása:

Az EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program) a támogatható intézkedések között nevesíti a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részvételének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítését, valamint a kapcsolódó képzések lebonyolítását is.

A fenti kormányzati cél teljesítése során az egyik leghátrányosabb helyzetű célcsoport, a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése prioritásként kezelendő, hogy az ügyfélkör minél nagyobb része a szociális/társadalombiztosítási ellátórendszerből foglalkoztatásba kerülhessen.

Az EFOP-1.9.3-VEKOP-17 projekt kiemelt célja a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának növelése.

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának növelése – mint kiemelt projektcél – érdekében fokozni kell a foglalkozási rehabilitáció eredményességét, és növelni kell a foglalkozási rehabilitáció hatékonyságát.

A projekt célja a megváltozott munkaképességű személyek integrációjának és életesélyeinek (ezen belül elhelyezkedési esélyeinek) növelése a rehabilitációs szakmai rendszer további fejlesztésével, hatékonyabbá tételével, amelyet kiegészít a megváltozott munkaképességű személyek szolgáltatás alapú fejlesztése, hozzájárulva foglalkoztatásuk élénkítéséhez.

A projekt célcsoportját a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek, valamint elsődlegesen a nyílt munkaerő-piaci munkáltatók, valamint a foglalkozási rehabilitáció szakterületén érintett szakemberek alkotják.

További információk:

 


 1. Érték Vagy! Portál bemutatása

A Portál létrehozásának szükségessége, indoka

Magyarországon rendkívül alacsony a társadalom és ezen belül a célcsoport földrajzi mobilitása, amely a szerkezeti munkanélküliség mellett az egyik legnagyobb, magas foglalkoztatottságot akadályozó probléma. A gazdaság dinamikus bővülésének, a foglalkoztatottság és termelékenység növekedésnek egyik akadálya, hogy a munkaerőpiac egyes területein – földrajzi és strukturális szempontból egyaránt – munkaerőhiány tapasztalható.

A munkaerő-hiány bizonyos szegmense kezelhető lenne a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci aktivitásának és munkavállalási esélyeinek növelésével, valamint a feltárt munkaadói igények megfelelő becsatornázásával. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását érintő, Projekt által kezelni kívánt kiemelhető hátrány:

 • az országon belül eltérő kereslet-kínálati viszonyok eltérése (Nyugat-Magyarország: alacsonyabb ügyfélszám, magasabb általános foglalkoztatottság, magasabb minőségi és mennyiségi munkaadói igények, Kelet-Magyarország: magasabb célcsoporti jelenlét, alacsonyabb gazdasági fejlettség és ezzel összefüggésben alacsonyabb munkaadói érdeklődés) és
 • az információ áramlás hiánya vagy lassúsága, az információ elérhetőségének korlátozott jellege.

A publikus hazai interneten megváltozott munkaképességű személyekre specializált munkaerő-közvetítési funkció jelenleg csak piaci alapon érhető el a munkaadók számára. Nem létezik olyan ingyenes online alkalmazás vagy rendszer, amely elkülönült rendszerben segíti a megváltozott munkaképességű személyek álláskeresését és munkaerő-piacra történő belépését, valamint a megváltozott munkaképességű személyeket alkalmazni kívánó munkáltatók megfelelő munkaerőhöz jutását, toborzását, és így a szereplők online egymásra találását.

Jelenleg Magyarországon sok olyan informatikai fejlesztés és honlap érhető el, amely segíteni kívánja a célcsoport munkavállalási lehetőségeinek, és a foglalkoztatásukhoz kapcsolódó információk bővítését, azonban ezen honlapok tartalma széttöredezett, nem egységes, sok esetben elavult információkat tartalmaznak, kevésbé informatívak.

 

A rendszer célja

A Projekt keretében kialakításra került egy komplex funkcióval bíró internetes felület, online keret-rendszer, szoftver, az Érték Vagy! Portál.

A Portál létrehozásával az egységes információs szint biztosítása érdekében a foglalkozási rehabilitáció területén dolgozó szakemberek minél szélesebb köre számára lehetővé kell tenni, hogy informatikai eszközökkel bármely időpillanatban, földrajzi helytől függetlenül elérhetőek legyenek a célcsoportra irányuló állásajánlatok, a különböző szakmai fejlesztések ismeretanyagai, a szakmai felkészülést, fejlődést segítő kutatási anyagok, tanulmányok, módszertani anyagok.

Ezen túlmenően a megváltozott munkaképességű személyek, valamint az őket foglalkoztatni kívánó munkaadói kör számára a foglalkoztatáshoz szabályozási, munkaerő-piaci információk gyors, egy helyen való elérését kell biztosítani, elősegítve ezzel:

 • a megváltozott munkaképességű álláskeresők számára az önálló, célzott, akár otthonról is megvalósítható lehető legszélesebb körű informálódás, és kiemelten az álláskeresés lehetőségét;
 • a munkaerőt kereső – megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását vállaló – munkaadók számára gyors, a felesleges bürokratikus elemeket nélkülöző szolgáltatásokkal a megfelelő álláskeresők feltárását, elérését;
 • a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása iránt még nem fogékony, munkaerőt kereső munkáltatók bürokráciamentes informálása, szemléletformáló anyagok és célirányos információk korlátozás nélküli elérésének lehetőségét, a célcsoport foglalkoztatása iránti fogékonyság növelése és a szemléletformálás érdekében.

Az ismert munkaadói információhiány áthidalására optimális megoldást jelent egy online szakmai rendszer létrehozása, amely széleskörű hozzáférhetősége révén elérhetővé teszi a szükséges információkat az érdeklődőtől egészen a foglalkoztatás megvalósítása előtt álló munkáltatók számára. Az online rendszer kialakításával létrejön egy korszerű, könnyen elérhető és hiánypótló tudásmegosztó eszköz, mely a mélyreható elméleti betekintés mellett a gyakorlati megoldások megvalósításához ad egy könnyen használható online segítséget, hogy megkönnyítse hazánk HR szakembereinek feladatát a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását illetően azáltal, hogy praktikus tanácsokkal elősegíti a megváltozott munkaképességű személyek alkalmazását, a megváltozott munkaképességű emberek toborzását, kiválasztását és ennek köszönhetően munkahelyi beválását.

A leírt online információs széttagoltság és a fennálló hiátusok kezelése érdekében kerül kialakításra egy komplex funkcióval bíró internetes információs felület, amely az alábbi lehetőségekkel gazdagítja a rehabilitációs eszköztárat:

 • Az általános információellátottság növelése során a célcsoporttagok számára tájékoztató információkkal szolgál a rehabilitációs rendszer elemeiről, szereplőiről, szabályairól, elérhető szolgáltatási elemekről és szolgáltatókról.
 • A munkáltatók információ-ellátottságának fokozása érdekében a Portál tartalmazza a munkavállalói célcsoportról szóló kutatások legfontosabb eredményeit, továbbá azon hazai jó gyakorlatokat, mely mintegy érzékenyítésként szolgálnak annak érdekében, hogy az érintettek felismerhessék, hogy saját foglalkoztatói kereteiken belül is sikeresen megoldható a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása.
 • A kifejezetten megváltozott munkaképességű személyekre fókuszáló online munkaerő-közvetítési alkalmazás innovatív „párosító” algoritmusok alkalmazása révén nem csak a regisztrált, álláskereső megváltozott munkaképességű ügyfél és a munkaadó által feltöltött álláshirdetés általános jellemzőit és hagyományos specifikumait veszi figyelembe, hanem elősegíti a munkakörillesztés elvégzését is a munkakörelemzés tényezőinek és az egyén meglévő, megmaradt képességeinek megfelelő illesztése mentén. Ezáltal jelentős mértékben javulhat a rehabilitációs célú munkaközvetítés eredményessége.

Fentiek következtében jelentős mértékben javulhat az érintettek és a szakemberek általános információs állapota, a rehabilitációs célú munkaközvetítés eredményessége és így a Portál működése a célcsoport foglalkoztatottságának növekedését segíti elő.

A Portálon a fenti célok elérése érdekében emellett elérhető:

 • az MMK személyek körében legjellemzőbb munkakörök leírása, másrészt a foglalkoztathatóság szempontjából figyelembe veendő akadálymentesítési, munkavédelmi és foglalkozás egészségügyi (kizáró/korlátozó tényezők alapján) szempontok bemutatása,
 • szakmai iránymutatás, módszertani segítség a megváltozott munkaképességű személyek toborzása és kiválasztása során figyelembe vételre javasolt szempontokról, elvekről és a megvalósítást segítő gyakorlati módszerekről,
 • a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását tapasztalatok megosztásával segítő sikertörténetek és „jó gyakorlatok” példatár.

 


 1. Adatkezelés típusai

Az Érték Vagy! Portálon alkalmazott, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások, eljárások és megoldások:

 1. Regisztráció és Profil létrehozása
  1. Megváltozott munkaképességű álláskeresők
   1. Profil létrehozása

A MMK álláskeresők az előregisztrációt követően egy digitális profilt hozhatnak létre, amely az álláskereséshez szükséges előfeltétel. A regisztráció során az alábbi adatok megadása szükséges, a profil magas kitöltöttsége növeli az elhelyezkedés esélyeit a későbbiekben bemutatott algoritmusok működésével:

I. Alapadatok:

- személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, születési év, nem, profilkép, tartózkodási hely -irányítószám, település, megye)

- munkatapasztalat (munkakör, kezdő és befejező dátum, munkahely, munkakör és feladatok bemutatása)

- képzettség (legmagasabb iskolai végzettség, szakképzettség)

- jogosítvány

- számítógép kezelői ismeretek szintje

- nyelvismeret

- egyéb készségek, kompetenciák

   

  II. Megváltozott munkaképesség[1]

  - Egészségi állapot %-a, ÖEK (össz-szervezeti egészség károsodás) %-a, MKCS (munkaképesség csökkenés) %-a

  - A megváltozott munkaképesség jogalapja, ellátást alátámasztó dokumentum típusa, iktatószáma

  - Ellátás típusa

  - Komplex minősítés kategória

  - Egészségkárosodás, betegség típusai (BNO kódok)

  - Munkavégzéshez kapcsolódó tényezők[2]

  - Mentor programban való részvétel

  - Cselekvőképességet érintő / kizáró / korlátozó gondnokság, esetén gondnok, meghatalmazott neve

   

  III. Munkaerőpiaci felmérés (nem kötelező)

  A portálon elérhető egy 19 kérdést tartalmazó kérdőív, amelynek kitöltése / a válaszok megadása eredményeként kétféle szempontból nyújt segítséget az álláskeresők számára, azzal hogy javaslatot tesznek

  - Ajánlás szakember segítségének igénybevételére: felmerül-e (és ha igen, akkor milyen szinten) szakember által nyújtott segítség igénybevételének szükséglete az elhelyezkedési folyamat során

  - Ajánlott munkaerő-piaci szint: az állást kereső ügyfélnek milyen munkaerő-piaci szintben érdemes gondolkodnia a munkavállalás során.

  Az álláskereső önértékelése alapján, 1-10 értékeket tartalmazó skálán értékeli önmagát az alábbi, munkavállalást befolyásoló szempontok szerint:

  1. Fizikai állapot

  2. Mentális állapot

  3. Betegségtudat

  4. Rendszeres kezelések szükségessége

  5. Speciális segédeszköz szükséglet

  6. Családi körülmények

  7. Mobilitási képesség, hajlandóság

  8. Anyagi helyzet, életszínvonal

  9. Életvezetési problémák

  10. Kommunikációs készség

  11. Figyelem, koncentráció

  12. Problémamegoldó képesség

  13. Önszabályozási képesség

  14. Összeférhetőség

  15. Önértékelés

  16. Terhelhetőség (munkabírás, teherbírás, stressz-tűrő képesség stb.)

  17. Tanulási szándék, munkavállalási szándék, fejleszthetőség, együttműködés

  18. Az utolsó munkaviszony időpontja

  19. Életkor

  A kérdésekre az álláskereső önértékelése alapján adott válaszok beépülnek az álláskereső profiljába, így segítve a megfelelő munkakörök ajánlását számára a későbbiekben bemutatásra kerülő Munkakör ajánlórendszer számára.

   

  IV. Álláskeresési paraméterek

  - Munkavégzés helye választás

  - Betöltendő munkakörök (célállás) meghatározása

  • Munkakör Ajánlórendszer

  A munkakör ajánlórendszer egy gépi tanuláson alapuló fejlett adatelemzési, statisztikai következtetéseket (predikciókat) megfogalmazó, a célállás kialakítását elősegítő foglalkozási rehabilitációs rendszer, amely az álláskereső ismert paraméterei (tárolt személyes és különleges adatok köre) alapján – egy prediktív analízis megvalósításával – releváns, valós tapasztalatokra alapuló munkakör javaslatokat ajánl az álláskereső számára. Az ajánlatok révén megvalósul a korábbi, intézményes foglalkozási rehabilitációs segítői tevékenység során felhalmozott szervezeti tudás (eredmények adatainak) beépítése az online álláskeresésbe, a foglalkozási rehabilitáció kimenetelét meghatározó előfeltétel, a megfelelő célállás kiválasztása érdekében.

  • Munkakör hozzáadása (a felajánlott munkakörökön felül lehetőség van további munkakörök hozzáadására)

  - Foglalkoztatás jellege (munkarend, heti munkaidő, „kizárólag megváltozott munkaképességű álláskeresőknek szóló állás érdekel)

  - Profil láthatósága (annak engedélyezése, hogy a nyilvános profil adatok elérhetőek legyenek a regisztrált munkáltatók részére)

  2. Önéletrajz, fénykép, egyéb dokumentumok feltöltése (nem kötelező)

   A MMK álláskeresőknek a Profil létrehozása során a Dokumentumok feltöltése blokkban lehetősége van az álláskereséshez szükséges különböző típusú (Erkölcsi bizonyítvány, Végzettséget igazoló dokumentum, Önéletrajz, Motivációs levél, stb.) dokumentumok feltöltésére, hogy az a jelentkezés során a munkaadók részére átadásra kerüljön. A feltöltött dokumentumok megtekinthetők, letölthetők, állásajánlatra történő jelentkezésnél csatolhatók és törölhetők.

   3. Mentori programban való részvétel választása (nem kötelező)

   A funkció az 5. c) pontban kerül bemutatásra

   4. Publikus profil lehetőségének választása (nem kötelező)

   A funkció az 5. d) pontban kerül bemutatásra

   1. Munkaadók
    1. Regisztráció

   A munkaadók a kapcsolattartó regisztrációját követően létrehozhatják munkaadó profiljukat, az alábbi adatkörök megadását követően:

   I. Munkáltató alapadatai (munkáltató neve, székhely, KSH szám, adószám, munkáltató típusa, ágazat, munkáltató által foglalkoztatott létszám, munkáltató bemutatása, közösségi média bemutatása)

   II. Megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos foglalkoztatási tapasztalatok (Munkáltató által foglalkoztatott MMK létszám, tapasztalatok, akadálymentesség bemutatása)

   III. Telephelyek (székhely és telephelyek címe, e-mail, telefonszám és webcím elérhetősége, illetve akadálymentesség megjelölése)

   IV. Kapcsolattartó adatai (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám)

   V. Saját adataim (a bejelentkezett kapcsolattartó saját profilja, ahol szerkeszthető a név, az e-mail cím, a telefonszám és a profilkép)

   A munkaadói regisztráció során különböző csatolmányok feltöltése kötelező (regisztrációs adatlap, aláírási címpéldány) illetve opcionális (munkaadói és munkaadó kapcsolattartó profilkép).
   A munkaadónak lehetősége van választani, hogy munkaadói profilja nyilvánosan elérhető legyen-e a látogatók számára, illetve hogy a telephelyek és a kapcsolattartók adatai nyilvánosan megjelenjenek-e az adatlapján.
    

   1. Állásajánlatok

   A munkaadók a regisztrációt követően a portál céljának megfelelően állásajánlatokat hozhatnak létre, amelyre a MMK álláskeresők jelentkezhetnek.

   1. Mentorok

   A Portálon mentor szerepkörben történő regisztrációra van lehetőség. A mentorok a MMK álláskeresők választása alapján különböző jogosultsági szinteken segítheti az álláskeresőt a Portál használata és álláskeresés során.

   A mentori programban való részvétel választása során az álláskereső dönt a rendelkezésre álló mentorok között, illetve kiválasztja a mentori segítség igénybevételének mértékét, amelyet a regisztráció módosítás során felülvizsgálhat.

   A mentori program funkciói az 5. c) pontban kerülnek bemutatásra.

   1. Álláskeresés – Álláshirdetések böngészése és jelentkezés a munkaadók meghirdetett állásajánlataira.
   1. Ajánlatok Megfelelőségi Rangsorszámítása

   Ez a fajta számítás a Portál két különböző területén is megjelenik. Rangsorolásra kerülnek egyfelől az álláskeresők részére leginkább megfelelő állásajánlatok, másfelől rangsorolásra kerülnek az álláskeresők is egy-egy meghirdetett állásajánlat tekintetében. 

   Az álláskeresőknek a regisztráció során meg kell adni a foglalkozás-egészségügyi kizáró-korlátozó tényezőket. Ezen tényezők jellemzően az egészségi állapotról szóló komplex minősítésen találhatók. Ezen tényezők rögzítése lesz a rendszer későbbi számításainak alapja.

   Miután feltölti a munkaadó az állásajánlatot, kap egy ajánlást a meghirdetett munkakörre, hogy ahhoz milyen foglalkozás-egészségügyi kizáró-korlátozó tényezők kapcsolódnak. Ezt a munkaadó elfogadhatja, de módosíthatja is belátása szerint. 

   Ezt követően a rendszer összepárosítja a rögzített foglalkozás-egészségügyi tényezők mentén az álláskeresőket a meghirdetett állásajánlatokkal. Ahol a legnagyobb az egyezés, ott a sor elejére, ahol a legkisebb, ott pedig a sor végére kerül egy állásajánlat, vagy egy álláskereső. Tehát egy álláskereső az állásajánlatok megtekintésekor a sor elején találja a számára leginkább megfelelő állásajánlatokat.

   Ugyanígy a munkaadók esetében, a meghirdetett állásajánlatok megtekintésekor a munkakörnek leginkább megfelelő álláskeresők szerepelnek a lista élén, azaz a sor elején.

   1. Jelentkezés, Önéletrajz és egyéb dokumentumok elküldése

   Az álláskeresők a munkaadók által meghirdetett, aktív állásajánlatok böngészését követően, a nekik tetsző, számukra megfelelő állásajánlatokra és az önéletrajzuk vagy egyéb dokumentumok elküldésével közvetlenül jelentkezhetnek a meghirdetett munkakörre. A munkaadó az önéletrajz fogadását követően az álláskereső profilján szereplő információk tekintetében adatkezelővé válik, amelyre az álláskereső felhatalmazást ad a munkaadónak.

   1. Publikus álláskereső profil (önéletrajz adatbázis) funkció – a funkció az 5. d) pontban kerül bemutatásra

    

   1. Mentori programban való részvétel

   A MMK álláskeresők a regisztráció (profil létrehozása) során önkéntes döntésük alapján kiválaszthatják, hogy az online álláskeresésben támogassa, segítse-e őket egy kiválasztott mentor, akivel a való életben is foglalkozási rehabilitációs, vagy munkaerő-piaci segítői kapcsolatban állnak. A mentori szolgáltatás engedélyei az álláskereső profilban bármikor módosíthatóak. A mentori szolgáltatás során a mentor regisztrációja jóváhagyáshoz kötött. A mentort a Portálon való tevékenysége során szabályok kötik, amelyek a felhasználási feltételekből és az alábbi oldalon foglaltakból ismerhetőek meg teljes körűen.

   Az álláskeresők választása alapján a mentor az alábbi különböző jogosultsági szinteket segítheti az álláskereső tevékenységét:

   • A Portálon tárolt különleges személyes adatait megismerheti, szerkeszti és kezelheti,
   • A mentor a portálon nevében álláskeresésben és állásokra történő jelentkezésben helyette eljárhat.

   A teljes körű hozzáférés engedélyezése esetén a mentor javíthatja az álláskereső profilját és azt követően az álláskereső nevében bonyolíthatja az állásokra történő jelentkezéseket („megszemélyesítés” technikai módszerrel).

   Amennyiben az álláskereső engedélyezi, hogy nevében a mentor az álláskeresés és jelentkezés során eljárjon, akkor ezzel felhatalmazza a mentort arra, hogy az Álláskereső önéletrajzát, kapcsolódó dokumentumait, illetve a jelentkezéssel az Álláskereső profilját a mentor által megfelelőnek tartott állásokat meghirdető munkaadók részére átadja. A mentor által végzett jelentkezések esetében a jelentkezés formáját és módját egy erre utaló ikon jelzi. A munkaadók így, a mentor által megvalósított jelentkezések esetében is a hozzájuk jelentkező Álláskereső adatainak kezelőjévé válnak.

   1. Önéletrajz (profil) adatbázis használata

   Az állásajánlatot benyújtó munkaadók számára a jelöltek pontban elérhető egy kereső funkció (Publikus álláskereső profilok), amelynek révén az engedélyt megadó – az állásajánlatnak több szempontból megfelelő - álláskeresők nyilvános profiljai között lehet megfelelő jelölteket keresni. Amennyiben az álláskereső által elfogadásra kerül a profil láthatósága (a Profil láthatósága blokkban), akkor ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a kitöltött profiljának adatai (a megváltozott munkaképességre vonatkozó adatokat tekintve csak a megváltozott munkaképesség ténye és külön engedélyezés esetén a munkavégzéshez kapcsolódó foglalkozások egészségi tényezői), illetve a megadott elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím) elérhetővé váljanak a regisztrált, állásajánlatot benyújtó munkaadók részére, amennyiben az állásajánlat főbb elvárásainak megfelel a profilban általa rögzített adat. Ezen - Profil láthatósága -  feltétel elfogadásával az álláskereső hozzájárul ahhoz, hogy a Portál, az álláskereső személyes adatait tartalmazó Profilon elérhető, általa jóváhagyott adatokat és információkat a Portálon regisztrált, állásajánlatot publikáló, munkaadó számára az álláskeresése és az elhelyezkedés elősegítése céljából átadja.

   1. Jelöltek sorrendjének kialakítására használt algoritmus

   A szolgáltatással érintett állásajánlatokat és a profil adatbázisban adatait elérhetővé tévő felhasználók adatait egy illeszkedést vizsgáló modell segítségével egy szoftveres kereső algoritmus (automatizált szoftveres adatkezelés parametrikus adategyeztetéssel) vizsgálja, ezt nevezzük az Ajánlatok Megfelelőségi Rangsorszámítása funkciónak. A funkció az 5. b) i. pontban került bemutatásra.

   1. Munkakörsegéd funkció(k)

   Az Érték Vagy! Portálon kétféle eszközzel segítjük a regisztrált felhasználókat a céljaik elérésében: az álláskeresőket a megfelelő állásajánlatok (munkakör) elérésében, a munkaadókat a legalkalmasabb jelölt megtalálásában:

   1. Ajánlatok Megfelelőségi Rangsorszámítása
   2. Munkakör Ajánlórendszer

   A két különböző módszer keretében a hagyományos munkaerő-piaci szűrőfeltételek (pl: iskolai végzettség, szakképzettség, szakmai tapasztalat, nyelvismeret, jogosítvány, stb.) mellett további, a megváltozott munkaképességű álláskeresők egészségi állapotát, és egyéb fontos szempontok kerülnek figyelembe vételre az álláskeresők számára ajánlott munkaköröknél, és a javaslatok sorrendjénél, hogy a megváltozott munkaképességű álláskeresők számára az elérhető legmegfelelőbb állást és a munkaadók számára a legalkalmasabb álláskereső jelöltet ajánlja a rendszerünk.

   A funkciók részletes leírása az alábbi linken olvasható: https://ertekvagy.hu/munkakor-seged

   1. Statisztikai és igazolási célú adatkezelés

   A statisztikai célú adatkezelés egyik célja a Portál szolgáltatásainak népszerűsítése, emellett bemeneti információként szolgál a későbbi NSZI által megvalósított Portál használatának ösztönzésére szolgáló tevékenységekhez. Az NSZI a Portálon regisztrált álláskeresők, munkaadók és mentorok tekintetében gyűjti és méri, valamint közzéteheti az alábbi, anonimizált, számszerűsített információkat:

   • regisztrált:
    • álláskeresők száma
    • munkaadók száma
    • mentorok száma
   • meghirdetett állásajánlatok száma
   • állásajánlatot feladó munkaadók száma
   • keresett létszám
   • összes állásajánlat
   • megvalósult elhelyezkedés

   Emellett a Portál, mint az EFOP-1.9.3-VEKOP-17 kiemelt projektben létrejött, Európai Uniós támogatásból finanszírozott fejlesztés, a Projekttel szembeni, Portál használatához kapcsolódó műszaki-indikátor elvárások teljesítését az igazolási célú adatkezelés alapján képes biztosítani.

   g. Felhasználók tájékoztatása

   Az NSZI hírlevél jelleggel havi, esetleg heti rendszerességgel tájékoztató e-mailt küld a felhasználók részére annak érdekében, hogy folyamatos és naprakész információval rendelkezzenek az elérhető állásajánlatokról, a Portál szolgáltatásairól, működéséről és funkcióról, az ott megjelenő tartalmakról illetve a foglalkozási rehabilitációt érintő témákról, eseményekről és változásokról.
   Amennyiben a felhasználó a szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, az evp@nszi.hu e-mail címen tudja jelezni.
    

    

   1. Sütik (Cookiek)

   Az alábbiakban szeretnénk látogatóinkat és felhasználóinkat tájékoztatni a weboldalainkon használt úgynevezett HTTP-süti (angolul cookie) technológiával kapcsolatos információkról, a weboldalunkon használt sütikről:

    

   Mi a süti?

   A süti egy kisméretű szöveges fájl, amely akkor kerül a számítógépére, amikor Ön meglátogat egy weboldalt. A sütik használata támogatja a weboldalak működését, ezáltal nemcsak a felhasználói élmény növelhető, hanem sok esetben nélkülözhetetlen is. A sütiket csak a felhasználó engedélyével és abban az esetben lehet tárolni, ha az a Portál működéséhez feltétlenül szükséges.

   Miért használunk sütiket?

   Weboldalunk sütiket használ, amelynek célja:

   • látogató beállításainak, használati szokásainak (pl. honlapon töltött idő) rögzítésével az oldalon való navigáció, és ezáltal a Portál használatának megkönnyítése,
   • weboldalunk kezelésének megkönnyítése,
   • fejlesztése,
   • élmény növelése,
   • adatok gyűjtése a személyre szabott weboldal használat érdekében.

   Milyen sütiket használunk?

   1. Alapműködést biztosító (nélkülözhetetlen) sütik

   Ezek a sütik feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék oldalainkat, a felhasználói igények, beállítások tárolásra kerüljenek. A Portál ezek nélkül nem tud megfelelően működni. Ha bezárja böngészőjét, ezek a sütik automatikusan törlődnek a számítógépéről.

   1. Statisztikai célú sütik

   A statisztikai adatokat gyűjtő sütik elősegítik a Portál szerkezeti és tartalmi kialakításának optimalizálását, segítségükkel nemcsak testreszabott információk juttathatók el a felhasználókhoz, de olyan kényelmi szolgáltatások is biztosíthatók, amelyekre egyébként nem lenne lehetőség.

   1. Funkcionális sütik

   A funkcionális sütik segítségével lehet optimalizálni az online szolgáltatások teljesítményét, illetve növelni a felhasználói élményt. Ezen sütik segítségével az Ön által a felületeken végzett műveletek megjegyzésre kerülnek szolgáltatásaink színvonalának növelése érdekében.

   1. Hirdetési sütik

   Ezeknek a sütiknek a felhasználási célja, hogy felhasználói csoportokat képezve releváns hirdetéseket és tartalmakat lehessen megjeleníteni. Az ezzel kapcsolatos folyamat manuális beavatkozással történik. (A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről az alábbi linkre kattintva tájékozódhat: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu)

   1. Egyéb sütik

   Az egyéb sütik olyanok, amelyek egyik fenti besorolás alá sem esnek. Ilyenek például azok, amelyek lehetővé teszik a Portál tartalmának közösségi oldalon (Facebook) történő megosztását.

    

   A Portál használja a Google Analytics szolgáltatást, azaz a Google Inc. („Google”) által biztosított névtelen cookie-kat használják a webhelyek használatának nyomon követéséhez és a webhelyekkel kapcsolatos statisztikák készítéséhez. A cookie-k által generált adatokat a Google a webhely használatának elemezéséhez és a webhelyen és az interneten végzett egyéb tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások biztosításához használja fel. A Google ezeket az információkat megoszthatja harmadik felekkel abban az esetben, ha azt törvény írja elő, vagy ha az adatok megosztására a harmadik felek által a Google nevében történő adatfeldolgozás érdekében van szükség. A Google nem kapcsolja össze az Ön IP-címét a Google által feldolgozott egyéb adatokkal.

    

   Süti beállítások

   Ön bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban, aminek keretében lehetősége van arra, hogy a sütiket érvényességi idejük előtt, bármikor törölje, vagy letiltsa webböngészőjében. Ezek a beállítások böngészőktől függően eltérő módon végezhetők el, amelyről a különböző böngészők honlapjain, illetve a „súgó” menüpontokon keresztül lehet tájékozódni. A beállítások elvégzése előtt azonban figyelembe kell venni, hogy bár a Portál a továbbiakban is megtekinthető marad, de előfordulhat, hogy bizonyos tartalmak vagy szolgáltatások nem fognak teljes körűen megjelenni, működni, vagy a weboldal egyes funkciói nem lesznek elérhetők. A szükséges sütik törlését vagy blokkolását nem javasoljuk.

   Ha törölni akarja oldalainkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük, tájékozódjon az alábbi linkeken attól függően, hogy milyen böngészőt használ:

    

   Egyoldalú módosítás

   A süti kezelési tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk, és fenntartjuk annak jogát, hogy az abban foglalt rendelkezéseket bármikor egyoldalúan módosítsuk, illetve visszavonjuk. A módosítást a Portálon tesszük közzé.


   [1] A nyilvános profilban az Álláskereső hozzájárulása alapján csak a munkavégzéshez kapcsolódó tényezők jelennek meg illetve annak ténye, hogy az Álláskereső a jogszabály szerint megváltozott munkaképességű álláskereső-e

   [2] A munkavégzéshez kapcsolódó tényezők megadása után az Álláskereső választhat, hogy a nyilvános profiljában megjelenjenek a munkakörök betöltéséhez kapcsolódó egészségügyi tényezők

   Vissza