GOLD MENÜ Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.

GOLD MENÜ Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.

 • Munkáltató rövid bemutatás

  Gyomaendrőd Békés megye északi részén a Hármas-Kőrös partján található 13 000 lakosú kisváros, mely 1982-ben Gyoma és Endrőd nagyközségek egyesülésével jött létre. A jó közlekedési adottságok, a vendéglátás, a pihenés, és a szórakozás teszi vonzóvá a települést a szabadidejüket eltöltő vendégek számára. Mindezen szempontokat figyelembe véve alakult meg a GOLD MENÜ Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. 1997 november 27-én, határozatlan időre, a cég jelenleg is működik. A Kft-t két tag alapította. Kezdetben a fő tevékenysége az éttermi vendéglátás, cukrászdai és egyéb nyílt árusítású vendéglátás és diákétkeztetés volt.

 • Főtevékenység

  Szállodai szolgáltatás
 • Létszám

  8 fő ebből MMK létszám: 7 fő
 • A cég filozófiája/hozzáállása a MMK személyek foglalkoztatásához

  A Kft. 2017-ben kezdett Gyomaendrődön élő megváltozott munkaképességű munkavállalók részére, munkaviszony keretében rehabilitációs foglalkoztatást megvalósítani. Célunk, hogy az elsődleges munkaerő-piacról - tartós betegségük, egészségkárosodásuk, vagy fogyatékosságuk miatt - kiszoruló emberek számára megfelelő munka -, képzési-, és szakmai fejlődési lehetőséget biztosítsunk. A foglalkoztatás a megváltozott munkaképességű dolgozók számára ne csak munkahelyet, pénzkereseti lehetőséget, hanem közösséget, napi rendszeres értelmes elfoglaltságot, emberi kapcsolatokat jelentsen.
 • Munkakör módosítás végrehajtására sor került-e, ha igen, ennek mértéke, esetleg példa

  Nem
 • Akadálymentesítésre szükség volt-e, ha igen ennek mértéke

  2018. évben az akkreditáció feltételeként a szükséges akadálymentesítési feltételeket kialakítottuk. A munkahelyek, illetve a környezet megfelelően megvilágított, csúszásmentes, központi fűtéssel ellátott, klimatizált.
 • Milyen munkaidőben alkalmaz MMK személy(eke)t a cég

  Dolgozóink egy műszakban dolgoznak, nap 4, vagy 6 órában. A napi munkaidő megállapításánál figyelembe vesszük a dolgozó egészségi állapotát, a komplex minősítést végző bizottság szakértői véleményét, valamint a dolgozó kéréseit is. Azonban a munkaidőt rugalmasan kezeljük, ha a dolgozónak orvoshoz kell mennie, vagy egyéb ügyet kell intéznie munkaidőben, a kiesett munkaidőt később ledolgozza.
 • MMK munkavállalók toborzásának módszere

  A leendő munkavállalóink kiválasztásánál a törvényi megfelelés mellett azt vizsgáljuk, hogy a potenciális munkavállaló kompetenciái megfelelnek-e az adott munkakör elvárásainak. Alapelvünk, hogy minden munkatárs munkája értékes a Társaság számára, amennyiben hozzáadott értéket teremt. Ez az elv vezérli a kiválasztást. Munkaköreinket tekintve minden munkakör nyitott a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára is, amennyiben a képesség hiány nem akadálya a munkakör ellátásának. A toborzáshoz a Békéscsabai Járási Hivatal Családtámoatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály foglalkozási rehabilitációs szakügyintézőjével tartjuk a kapcsolatot, aki tud jelentkezőket irányítani hozzánk.
 • MMK munkavállalók kiválasztásának módszere

  Arra törekszünk a foglalkoztatás során, hogy az egyének képességeit, igényeit illesszük a munkakörökhöz. Mindenkinek az az érdeke, hogy a munkavállaló jól érezze magát az adott munkakörben, mert akkor fog hatékonyan dolgozni. Minden munkakörünk ellátása csakis üzemorvosi alkalmassági vizsgálat után lehetséges. A kiválasztás általunk használt leggyakoribb módszere a személyes interjú: ennek keretében sokat beszélgetünk a jelölttel arról, hogy az egészségkárosodása/fogyatékossága milyen korlátozásokat jelent a számára a napi munkavégzésben. Arra törekszünk, hogy megtaláljuk mik azok a részképességek, amelyekkel rendelkezik, és melyek azon a munkafolyamataink, amelyekben ezeket tudja használni. Nem az a cél, hogy arra élezzük ki a kommunikációt, mi az ami hiányzik, hanem arra, hogy milyen feladatokat tudunk rábízni a jövőben.
 • MMK munkavállalók egészségügyi hiányzásának mértéke

  A cég minden dolgozó számára biztosítja a felülvizsgálatokra, illetve az orvosi kontroll vizsgálatokon történő megjelenéshez szükséges távolléti időt. A rehabilitációs mentor kiemelt figyelmet fordít azon személyekre, akiknek orvosi rehabilitációja megakadt, nehézkes, nem rendszeres. Ösztönzi őket a gyakoribb kontrollok, kezelések igénybevételére, a rendszeresség és a folyamatos vizsgálatok betartására. Mindezek hatására is egészségügyi hiányzás nem jellemző a dolgozók körében.
 • Munkahelyi beilleszkedés elősegítésére, illetve szervezeten belüli érzékenyítésre alkalmazott módszerek

  A panzióban együtt dolgoznak egészségkárosodott, és egészséges nyílt piaci munkavállalók. Az idő igazolta, hogy ezek a csoportok jól tudnak együtt dolgozni, támogatják és fejlesztik egymást, a rehabilitációs foglalkoztatás kezdete óta kiemelt figyelmet fordítunk a foglalkozatás közösségteremtő szerepére. Egy erős szervezeti kultúra identitás tudatot ad a szervezet tagjainak, hozzásegíti a tagokat, hogy azonosulni tudjanak az egyesület céljaival, így szervezeti stabilitást sugároz, egyértelművé teszi a szervezeti elvárásokat, ezért szükséges a fejlesztése. A Társaság számára sokat jelent a munkatárs szaktudása, felkészültsége, azonban a hatékonyság megsokszorozódik, ha az egyes emberek egymást segítve, kreatív hangulatban tevékenykednek a szervezet sikerének érdekében. Célunk tágabb, mint önmagában a megélhetéshez szükséges kereset biztosítása, mert valljuk, hogy a lelki egészség védelmében is elsőrendű az emberi, a munkatársi kapcsolat. A jó emberi közösség bensőséges kör kialakításához vezet, mely nemcsak kellemessé, hanem eredményessé is teheti a munkát. Az ilyen munkahely számos más megterheléssel szemben második otthonként védheti a munkavállalókat.
 • MMK személy(ek) teljesítménye, munkahelyi beválás, vezetői elégedettség szintje

  A megváltozott munkaképességű emberek jelentős része nagyobb motivációval keres munkát, mint egészséges társaik, motiváltságukat bizonyítja, hogy élen járnak a ledolgozott napok számában is. A sérült embereknek örömet, kihívást jelent a munka, ezért sok esetben figyelmesebben, gondosabban, pontosabban végzik azt; kevesebbszer váltanak munkahelyet, ha képességeiknek, tudásuknak megfelelő munkatevékenységet végeznek, ezáltal a cég iránt elkötelezett, lojális munkaerö válik belőlük, emiatt csökkenhet a fluktuáció. Pozitiv tapasztalatunk, hogy megváltozott munkaképességű dolgozóink az egészséges emberek által kevésbé megbecsült munkafeladatokat is sokra értékelik, abban értelmet találnak, közülük sokan az egyszerű, monoton feladatok igényes elvégzésére is motiváltak. Szabály követők, szigorúan betartják a munkahelyi, munkavédelmi előírásokat, monotóniatűrésük nagyobb, mint a többi dolgozóé. Képességeiknek megfelelő munkakörben, alapos felkészítés és betanítás után termelékenységük ugyanakkora, mint a nem megváltozott munkaképességű társaiké.
 • Létezik-e dokumentum (irányelv, rendszer, szabályzat stb.), amely az MMK munkavállalók foglalkoztatására, megtartására irányul, ha igen, ennek rövid célja

  A törvényi előírásoknak megfelelően cégünk rendelkezik a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásához rehabilitációs szakmai programmal, mely tartalmazza a rehabilitációs foglalkoztatás célját, feladatait, formáit, szakmai tartalmát módját, a segítő szolgáltatások igénybevételének módját, eredményesség elősegítése érdekében kitűzött feladatokat.
 • Partneri együttműködések és azok előnyei

  A partnerség kialakítása és a jó együttműködés fenntartása kiemelten fontos a Kft számára. Igyekszünk megtalálni az együttműködési felületeket a civil szervezetekkel, a gyomaendrődi és környékbeli vállalkozásokkal, cégekkel, intézményekkel — munkahelyek biztosítása céljából, hogy megváltozott munkaképességű dolgozóink bizonyíthassák, hogy képesek megállni helyüket a "munka világában".
 • Az MMK munkavállalók foglalkoztatásának CSR jellege, előnyei külső, vagy belső irányban kommunikálásra került-e

  Társaságunk a munkaadók részére az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: rehabilitációs foglalkoztatási tanácsadás — információnyújtással, információközvetitéssel és kapcsolatépítéssel, valamint egyuttműködést elősegítő tevékenységekkel a tanácsadó hozzájárul az adott térségben, településen a megváltozott munkaképességü személyek foglalkoztatási helyzetének javításához, a gazdasági élet résztvevői közötti együttműködés kialakulásához. A szolgáltatás keretében a foglalkoztatást ösztönzö munkaadói kapcsolattartás során rehabilitációs állásfeltárás valósul meg a munkaerőpiaci kereslet élénkítése érdekében az alábbi tanácsadások által: munkaerőpiaci információ nyújtása munkaadóknak, mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott foglalkoztatási tanácsadás, atipikus foglalkoztatási tanácsadás, álláshelyek feltárása, munkaadói kapcsolatok erősítése. Foglalkozási rehabilitációs célú érzékenyítés — a tanácsadó felkészíti a munkaadót a megváltozott munkaképességü munkavállalók fogadására, beillesztésére, sikeres foglalkoztatásuk elösegĺtésére az alábbi módszerek alkalmazásával: szervezet felmérése, érzékenyítő tréning, munkakôrelemzés, információnyújtás, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító munkahelyi környezet kialakítását támogató műszaki, technikai tanácsadás. Foglalkozási rehabilitációs állásbörze — a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásának elősegítése valósul meg, az állásbörzén részt vevő munkaadók és a megváltozott munkaképességű munkát kereső személyek közötti közvetlen kapcsolatfelvétel révén, ami nagymértékben növelheti az elhelyezkedés, illetve a munkahelyi megfelelés esélyét. A szolgáltatásokat munkaidőn belül személyesen, munkaidőn kívül telefonon tudják igénybe venni. A feladatokat a rehabilitációs mentor/tanácsadô napi rendszerességgel látja el.
 • A foglalkoztatási folyamat tapasztalatai

  A megváltozott munkaképességű személyek részére az első lépés ahhoz, hogy teljes értékű állampolgárként élhessék a mindennapokat az, hogy esélyt kaphassanak önmaguk eltartására. Azonban a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzete jelentősen rosszabb, mint a lakosság többi tagjáé. Nehezebben találnak alapvetően tartós foglagkoztatást biztosító munkahelyet. Ezért nekünk a társadalom egészséges tagjainak is segítségükre kell lennünk, és tudatosítani bennük, hogy ők velünk egyenlők, ugyanazok a jogok és lehetőségek állnak rendelkezésükre. A formálisan fennálló jogaiknak érvényesítése sokszor lehetetlen vagy nagyon nehézkes. Sorsuk igazságtalanul nehéz, nem ők választják azt a helyzetet, ahová taszítja őket az élet. Fontos eloszlatni a tévhiteket, mert a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása nem jótékonykodás, hanem racionális gazdasági döntés, miközben természetesen számos pozitív társadalmi hatással is bír. A munkavállalás a legtöbb esetben a megváltozott munkaképességű emberek életminőségére is kedvező hatással van. A tapasztalatok szerint a munkaerőpiacra gyakran hosszú kihagyás után visszatérő embereknek nemcsak az életkörülményei javulnak, hanem önértékelésük, egészségi állapotuk és — azzal, hogy befogadó közegbe kerülnek — szociális életük is. Fontos lenne ezen a területen fejlődni. Az előbbre lépés egyik feltétele pedig az lehet, ha a cégvezetők több információval rendelkeznek, megismerik a jó példákat, lehetőségeket, előnyöket. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a fajta tájékozottság nyitottabbá is teszi a vállalatokat ezen a téren, és több megváltozott munkaképességű dolgozó állhatna munkába országszerte.
 • A siker titka

  Mindenki megtalálhatja a képességeiknek leginkább megfelelő munkát. Át kell alakítanunk gondolkodásmódunkat, és nem arra kell koncentrálni, mije nincs a munkakeresőnek, hanem arra, hogy mi van.
 • Kapcsolattartó

  Poharelec László
 • Elérhetőségek

  06-30/955-1295
 • Telephely

  Gyomaendrőd
Vissza