Együttműködés a Rehabilitációs Hatósággal

Együttműködés a Rehabilitációs Hatósággal

 

Fővárosi és megyei kormányhivataloknál lévő foglalkozási rehabilitációs ügyintézők felkeresése

A Rehabilitációs Hatóság feladata, hogy segítse a megváltozott munkaképességű személyt a munkavállalásban. A Hatóság célja, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokkal, illetve az egyéb - egészségügyi, szociális stb. - szolgáltatásokhoz, támogatásokhoz való hozzáférés elősegítésével eredményesen járuljon hozzá az együttműködő megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjához, elsősorban a nyílt munkaerő-piacon történő foglalkoztatásuk elősegítéséhez, illetve a megfelelő munkavégzés biztosításához.

A Rehabilitációs Hatóság ügyfelévé két módon lehet válni
-    rehabilitációs ellátás megállapítását követően, vagy
-    önkéntes módon, kérve az együttműködést.

 

Rehabilitációs ellátásban részesülő személyek együttműködési kötelezettsége

Rehabilitációs ellátás megállapítása esetén a megváltozott munkaképességű személy együttműködésre köteles a Rehabilitációs Hatósággal – azon belül is a foglalkozási rehabilitációs ügyintézővel –, amely a pénzbeli ellátása folyósításának a feltétele.

 

Együttműködési kötelezettség és a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében köteles:

 • a határozat közlésétől számított 10 napon belül megjelenni a rehabilitációs hatóságnál az együttműködési kötelezettség teljesítése érdekében,
 • aktívan munkahelyet keresni,
 • a számára felajánlott rehabilitációs szolgáltatást, támogatott képzési lehetőséget elfogadni,
 • a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban részt venni,
 • a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadni, ideértve a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatást is.
 • 10 napon belül értesíteni a Rehabilitációs Hatóságot az alábbi esetekben:
  • egészségi állapotában történő változás esetén: tartós javulás vagy tartós rosszabbodás,
  • keresőtevékenység folytatása, illetve, ha megszűnt a keresőtevékenysége,
  • keresőtevékenység folytatása, és ha a jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát,
  • keresőképtelensége egybefüggően eléri a 60 napot,
  • rendszeres pénzellátásban részesül.

 

Ha a rehabilitációs ellátásban részesülő az együttműködési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, a rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását a kötelezettségszegésről való tudomásszerzés hónapját követő második hónap első napjától 3 hónap időtartamra – de legfeljebb a rehabilitációs ellátás megszűnéséig hátralevő időtartamra – fel kell függeszteni. A folyósítás felfüggesztésének időtartama a rehabilitációs ellátásra való jogosultság időtartamába beleszámít. A folyósítás felfüggesztése időtartamának lejártát követően a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait folyósító szerv hivatalból intézkedik a rehabilitációs pénzbeli ellátás ismételt folyósításáról. A folyósítás felfüggesztésének időtartamára folyósított rehabilitációs pénzbeli ellátást a felfüggesztés időtartamának lejártát követően folyósított ellátásból le kell vonni, vagy azt a rehabilitációs ellátás megszűnése, illetve megszüntetése esetén vissza kell követelni. A levonás legfeljebb a rehabilitációs pénzbeli ellátás 50%-áig terjedhet.

Amennyiben a megváltozott munkaképességű személy együttműködési kötelezettségét nem teljesíti és a rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítása felfüggesztésre kerül, ez a tény a rehabilitációs ellátásban részesülő státuszát nem érinti, az együttműködési kötelezettsége változatlanul fennáll.

 

Rehabilitációs szolgáltatást kérő személyek együttműködése

A rehabilitációs ellátásban részesülő személyeken kívül a rehabilitációs szolgáltatásokat azok a megváltozott munkaképességű személyek is igénybe vehetik, akiknek nincs együttműködési kötelezettségük, de szeretnének munkát vállalni. Ebben az esetben kérniük kell a Rehabilitációs Hatóságnál a nyilvántartásba vételüket. Ezen személyeket nevezi az erre vonatkozó szabályozás rehabilitációs szolgáltatást kérő személyeknek.

 

Vissza